nr 1 (MC-Nytt jan 1963)

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund

Omslaget: Inför jubileumsåret 1963 kunde vi inte finna någon bättre omslagsillustration än denna
”historiska” som visar Gunnar Kalén lagerkransad på sin Husqvarna 500 cc, efter se-
gem i Europas Grand Prix på Saxtorp år 1933.

SPORTSKVALLER

Det här gänget är ett av Sveriges framgångsrikaste 1962 – Kungsbacka MA. Från vänster
Kurt Gustafsson, Anders Andersson, Bertil Andersson, Benny Sellman,Göran Zackrisson,
Bosse Andersson, Erland Andersson, Leif Lindén, Lennart Karlsson och Lasse Sellman.

Skyll inte bara på oss när det gäller resultat, säger grabbarna. En stor del av äran till-
faller vår ordförande Sigge ”Tölö” Andersson, som lägger ned både dagar och nätt-

jobb för att skaffa oss tävlingar och hålla våra cyklar i trim!
Det finns flera alternativ att välja på. 1963 ser
ut att bli ett intressant branschår i det fallet. Dels
har engelsmännens nya giv med ”L-racers” giort
att man hos Husqvarna Vapenfabrik är intresse-
rade av att pröva den nya, fyrväxlade motocross-
maskinen i TT-sammanhang. MC-NYTT har frågat
”Qvarnas” tävlingsledare Bror Jaruén om vilka
möjligheter fabriken har att släppa ut ett exemp-
lar t. ex. i 250-TT-SM och det är som sagt inte
omöjligt. Gunnarsson eller Agne Carlsson skulle
i så fall få chans att köra denna fabriksmaskin.

Det andra alternativet ifråga om svenska TT-ma-
skiner kommer från Nisse Hedlund i Spånga. Han
är som bäst i färd med tillverkning av en ny täv-
lingsmotor, om 500 cc, men som mycket lätt
ändras till 350 cc. Den nya. motorn är i första
hand avsedd för motocross, och Rolf Tibblin kom-
mer att köra den under 1963: Husqvarna Vapen-
fabrik har köpt första exemplaret och Rolf Tibblin
har själv beställt det andra.

Den nya Hedlundsmotorn bygger på Husqvarnas
ursprungliga konstruktion och får i stort sett sam-
ma vevhus och samma balansparti som tidigare
motocrossmotorer. Måtten blir med andra ord

oförändrade dvs. 80×99 mm. Cylindern blir likaså
enligt föregående, men därutöver blir allt annat

nytt. Topplocket är det väsentliga. Det blir av en
helt ny modell, med överliggande kamaxel, och i
anslutning till kamaxeldrivningen finns en mini-
mal svånghjulsmagnet, tillverkad av Haldex i

Halmstad.

Den nya motorn har inskriptionen HEDLUNDS MO-
TOR SWEDEN och meningen är att Husqvarnas
två fabriksmotorer skall bli prototyperna för en
serie, som Hedlund själv kommer att sälja till pri-
vatförare år 1964. Bland förare som anmält sitt
intresse för dessa motorer hör – förutom ett fler-
tal crossåkare – TT-förare såsom Gunnarsson.

 

Agne Carlsson och Basse Brolin. Dessutom har Sö-
ren Sjösten diskuterat möiligheten att köra den
nya motorn i speedway.

Om projektet kan bli utfört i hela sin utsträck-
ning år svensk motorcykelsport verkligen att gra-
tulera. Det är emellertid ett hårt jobb som Hed-
lund har framför sig, inte minst ekonomiskt, ty
det rör sig om stora investeringar för honom. En-
bart gjutmodellen för det nya topplocket kostade
t. ex. 2.700:-. I arbetstid räknat ligger det hela
150 timmar bakom enbart ritningarna. Nisse Hed-
lund har själv utfört de senare.
Husqvarna hade sålt 82 av sina 100 250-crossma-
skiner vid månadsskiftet november/december. Av
dessa var ca 50 sålda till svenska förare. En god
order var tio maskiner till franska förare.

 

Rexfabriken i Halmstad meddelar, att man redan
nu kan ta emot order på den nya Villiers ”Star
Maker” motorn. Priset kommer att röra sig om-
kring 1700:- kronor fritt fabriken här i Sverige.
På grund av motorns tävlingskaraktär, och faktum
att det hela är en ren reklamsak, kommer man
endast att kunna teckna order direkt genom fa-
briken. Priset, 1700:- är lågt kalkylerat, säger
disponent Åke Rothstein hos Rex, som intresserade
kan kontakta på tel. 035/180 90.
Hos Rex är man också mycket nöjda med årets
Dunl0presultat. Både ifråga om tävlingsd:o –
Tibblins och Hallmans VM och SM m. fl. storsegrar
samt det försäljningsmässiga. – Vi ökade till
den tredubbla Dunlopförsäliningen av tvåhjuls-
däck första året vi övertog marknaden, kommen-

terar disp. Rothstein.
”Storken” Lundin har legat inne på en ”rep-
månad” och passade därvid på att hälsa på MC-
NYTT en kväll, skrudad i kronans prima kommiss.
”Storken” körde motorcykel även i det militära –
en Jawa 250 cc.

Frånsett isracing är trial den vårtidigaste grenen.
Redan i februari körs det en tävling – MC-NYTT’s
SPECIAL-TRIAL, i Bersbo utanför Linköping. Mera
om denna tävling på sid. 13. SM startar den 23
mars med SMK Eksjö som arrangörer, och därpå
följer Karlskoga med ett tvådagarsevenemang (se
ovan) som också innehåller SM. Trialmästerska-
pets höstomgångar körs den 22 september i Norr-
köping och den 20 oktober i Södertälje.

T-SM är koncentrerat till höstomgången, detta för-
modligen på grund av trubblet med tävlingstill-
stånd på vårblöta vägar 1963. Den 12-13 oktober
startar Vimmerby MS med första omgången, därpå
följer Huskvarna MK den 19-20 och den 27 okto-
ber är det Farsta MCK:s tur. T-SM avslutas så i
i Kungsbacka den 24 november. Förutom dessa be-
tydande tävlingar kör Farsta MCK tillsammans
med Nacka MS en tvådagars, internationell T-
tävling den 22-23 juni.

Cross-SM sätter igång i april. 500-SM får föl-
jande dagar: 15/4 SMK Östgöta; 28/4 SAMS Sträng-
näs; 3/6 SMK Arboga; 15/9 Uppl. Väsby MK; 22/9
Bohusläns MK, Uddevalla.

250-klassen har följande dagar tilldelade: 28/4 Fol-
kare MK; 1/5 SMK Kristianstad; 5/5 SMK Motala,
dvs. tre dagar mindre än 500-klassen. I 500 cc
körs dessutom lag-SM den 6/10 (Skövde) samt JSM
den 28/8 (Vimmerby). 250:orna saknar dessa, se-
nare uppgörelser.

En kollision har inträffat i den preliminära täv-
lingskalendern, i det att NM i lag för 250 cc har
placerats samma dag som Hollands 250-Grand Prix,
nämligen den 3/6. Denna tävlingsdag får för-
modligen justeras, om inte kvaliteten i NM:s
lagsammansättningar skall bli lidande. 250-lag-

NM körs i Finland 1963.

Skillnaden i snitthastighet mellan 175 cc klassen
och den större klassen vållade en del diskussion
i samband med årets sista T-SM och landskamp
i Botkyrka MK:s ”Munksvängen”. 175 cc klassen
favoriserades med inte mindre än 18 minuter bätt-
re tid än över 175 cc på de 160 kilometrarna som
tävlingen omfattade. Detta trots att de båda klas-
serna räknades som en enda både som gemensam
individuell tävlan och som landskamp mot Fin-
land. Av de sex i landskampen inblandade var det
en enda förare – Bosse Ekeberg, som körde 175 cc.

 

I det här sammanhanget skall inte minsta skugga
falla över Bosse, som personligen är en, mycket
välrenommerad sportsman. Han kan inte hjälpa
att folk inom sporten hittar på kufiska regler. Den
här gången var det emellertid Rolf Tibblin och
den finske lagledaren C.-G. Wendelin som drog
upp diskussionen på ett så högt plan, att arran-
görerna fann för gott att sätta en gemensam tid
för hela tävlingen, men med bibehållen särprick-
belastning för prislistan i 175 cc. På så sätt blev
resultatet det att Tibblin vann hela tävlingen med
46 prickar före Bosse Ekeberg på 53. Hade 175-
tiden fått stå kvar hade Bosse vunnit individuellt
med 11 prickar före Tibblin, trots att denne kört
sju minuter snabbare på banan.

 

På glashala vägar vet varje initierad att det inte
går att köra ett skvatt fortare med 250 cc än 175
cc. Snarare tvärtom. Att hålla på med dessa onö-
diga diskussioner, tävling efter tävling verkar bra
onödigt. Varför inte ta upp frågan inom nån in-
stans som kan ordna så att tävlingarna antingen

blir särskilda åt med olika lopp för 175 cc och
över, eller också en gemensamtid för alla tävlan-
de. Förmodligen vill de flesta tävlande ha det
sistnämnda alternativet.

 

MC-NYTT har haft Rolf Tibblins förtroende att un-
derhandla med AMC i England för att skaffa fram
en TT-maskin för två svenska SM-tävlingar 1963,
Karlskogas Gelleråslopp den 25 maj och Västkust-
loppet den 3 augusti. AMC:s tävlingsmanager,
Hugh Viney, mannen som ordnade en fabriks-AJS
trialmaskin till Ove Lundell i specialtrialen förra
året, skall nu försöka få fram en Norton Manx
500 till Tibblin för de svenska TT-tävlingarna.
Det finns folk som tror att jag kommer att

köra mig fördärvad om jag startar i en TT-tävling,

säger Rolf Tibblin, men jag får väl säga som Gun-
narsson sa när vi pratade om saken härom da-

gen – det finns ju gasreglage så man kan slå
av före krökarna. – Jag tänker inte gå in för att

spöa hela TT-gänget i 500-klassen, men får jag
låna en cykel skall jag känna hur det känns att
åka. Jag har tidigare åkt ett TT-lopp och f. ö. har
det gått skapligt varje gång jag kört i varvlop-
pen i Sixdays.
Rolf Tibblin är välkommen som TT-förare och vi
tror långt ifrån att han blir någon vildhjärna i
sammanhanget. Han har sån blick för mc-körning
och sån rutin från all slags åkning, att man sä-
kert kan släppa ut honom med förtroende både i
Karlskoga och VK-loppet. Vilken extra publikatt-
raktion kan inte Tibban bli om han ges tillfälle
att starta i dessa lopp? Låt oss därför hålla tum-
marna att det kommer fram en cykel till de två
lördagstävlingarna!
Under det att speedway alltid odlats med största
framgång i rikets andra stad har det varit ganska
magert med motocrossens handhavande i Göte-
borg. Någon ändring därvid tycks inte skönjas in-
om rimlig tid, ty det saknas helt klubbar som har
intresse för denna toppgren inom svensk idrott.
Nu kan det emellertid bli en ändring till det bättre
så småningom, genom att vissa förortsevenemang
rycker an närmare staden. Älvbygdens MK har
ett projekt på gång, i det att man tänker försöka
ordna en årlig storcross på en bana invid Bo-
hus, som ligger halva vägen från Göteborg, jäm-
fört med Älvängen. MC-NYTT har sett området,
som ser verkligt inbjudande ut. Det är upplagt för
goda publiksiffror, om man kan få fram skapliga
tävlingar här.
En ny motorklubb i Mölndal är det andra alter-
nativet för cross i göteborgstrakten. Ett fyrtio-
tal mc-entusiaster arbetar som bäst för att få fram
både bana och tävlingar i Göteborgs södra grann-
stad. Vi önskar dem lycka till i deras arbete. Än-
nu är inte den nya klubben Svemoansluten, men
man hoppas kunna klara detta arbete på nyåret.
Som MC-NYTT berättade redan i höstas, kommer
ett antal mc-förare att beredas träningsmöjligheter
i Vålådalen, genom förmedling av Riksidrottsför-

bundet. Tiden är nu fastställd till första veckan
i mars. Det blir 13 förare plus två lagledare, Ru-
dolf Andersson och Erik Jacobsson, som kommer
att resa upp till Vålådalen. Vilka förare det blir
är ännu inte klart, men villkoren för tränings-
lägret är att det skall vara förare som tävlar
i VM och landskampssammanhang. Cross- och
speedwaylandslagens medlemmar torde vara givna.

 

Rolf Tibblin och Torsten Hallman har inbjudits att
starta i BBC:s årliga TV-motocross, som körs i
regi av Southampton och Districts MCC. Tävlings-
ledaren är den välkände Neville Goss, samme
man som ordnar med Thruxtons 500-mileslopp för
sportmaskiner. l början såg det mörkt ut med
startmöjligheterna för de båda svenska världs-
mästarna, men då Neville Goss även ordnade en
tävling för svenskarna, söndagen den 13 ianuari,
så löstes de ekonomiska problemen. BBC:s TV-
cross kommer genom de båda svenskarna att bli
extra sevärd.
P.-O. Persson, som ”åker kompis” med Rolf Tibb-
lin,  kommer liksom denne att köra.  Husqvarna
1963. P.-O. kör som privatförare men med visst
fabriksunderstöd ifråga om service. Han önskas
lycka till i sin satsning för VM 1963!

Rasbo MK utanför Uppsala anordnar sent, varje
höst en T-tävling kallad ”Rasboloppet” samma
namn som en gammal TT-tävling hade utanför
Uppsala på 30-talet. Den entusiastiska klubben har
en viss förmåga att samla elitförare på startlinjen.
I år såg prislistan ut så här i toppen: 1. Bosse
Ekeberg, 2. Rolf Tibblin, 3. Torsten Andersson.
Pristagarna fick i tur och ordning ”Guld”, ”Sil-
ver” och ”Brons” i medaljform, tilldelade av MC-
NYTT.

Bröderna Rickmans Metisse-maskin är intressant, på grund av sin eleganta byggnad och
förnämliga finish. Nu kan de båda kända crossessen börja exportera sin produkter. Här
ovan ser vi hur en ”Metisse” ser ut, utan motor, gaffel och hjul. Tank, oljetank och bak-
parti, dvs. skärm och sadelkåpa, är tillverkade i glasfiberplast. Ramen är mycket lätt, och
passar diverse motorer, Triumph, BSA eller AMC.

 

SVERIGE VANN T-KAMPEN TILL SLUT

1962 års sista stora mc-drabbning på svensk
mark var Botkyrkas ”Munksvängen” som
kördes i trakten av Lida söder om Stock-
holm. Denna tävling var den 4:e ingående i
T-SM, men eftersom titlarna var avgjorda i
båda klasserna, koncentrerades nu intresset
i stället på landskampsutbytet Sverige-Fin-
land. Tidigare i år, april månad, gick första
avsnittet av denna landskamp i Finland, i
samband med den stora tävlingen ”Päjäne
Runt”. Finland vann den gången med 14-
7. Genom att ta revansch med 15-7 så
slog svenskarna tillbaka hotet om finsk to-
talseger i returmatchen.

Det svenska segerlandslaget bestod av
crossvärldsmästaren Rolf Tibblin samt de
båda svenska T-mästarna Bosse Ekeberg
och Hasse Hansson. Tibblin triumferade in-
dividuellt genom att vinna hela tävlingen
med 46 prickar.

Banan som var 80 km kördes två varv
av A-klassare och seniorer. I klassen över
175 cc startade 15 förare, i den mindre klas-
sen hela 27. Därtill fyrtio B-juniorer, som
körde banan ett varv, och som ej tävlade i
SM. På varje varv fanns hela 14 tidskontrol-
ler inkl. start och mål. Etappsträckornas
korthet gjorde det svårt att köra in förlorad
tid. Banan var kanske i och för sig inte så
svår – den var framkomlig hela tiden _-
men det var halt inne i skogen och någon
snabbkörning blev det inte tal om. Rolf
Tibblins stora rutin fällde utslag både indi-
viduellt och för det svenska landslaget.
Finlands lag bestod nu liksom flera gång-
förr av Olavi Hokkanen. Keijo Benja-
insson och Pertti Kärhä. Av dessa blev
Olavi som nämnts bäste lagmedlem. Tävlin-
gens uppläggning passade dock denna gång
svenskarna bäst – liksom Päjäne Runt pas-
sade finnarna mycket bra, varför det totala
landskampsresultatet, 29-14 torde få anses
som ,tämligen rättvist. Mera kommentarer
om ”Munksvängen” – se Sportskvaller!

RESULTAT:

över 175 cc, Seniorer:

1. Rolf Tibblin, Uppl. Väsby MK (Husqvarna)
46; 2. Erik Malmgren, Uppl. Väsby MK (Hus-
qvarna) 61; 5. Sune Skogsmo, SAMS Husqvar-
na 7 .

över 175 cc, A-juniorer:)

1. Lennart Gustafsson, UMCK (Husqvarna) 84;
2. Lars-Erik Jakobsson, Uppl. Väsby MK (Mo-

nark) 85; 5. Lars Larsson, Västra MK (Husqvar-
na) 87;

Under 175 cc, Seniorer):

1. Bo Ekeberg, UMCK (Husqvarna) 35; 2. Inge- ,
mar Österberg, Nacka MS (Husqvarna) 52; 3.
Lars Sellman, Kungsbacka MA (Husqvarna) 58.

Under 175 cc. A-juniorer:
1. O. Magnusson, Uppl. Väsby MK (Husqvarna)
59; 2. Tommy Jansson, Uppl. Väsby MK (Hus-

qvarna) 61; 5. Per Ohlsson, UMCK (Husqvarna)
65. 4

B-juniorer, oavsett cc, 1 varv:

1. Anders Michanek Farsta MCK (Lindström),
24; 2. Göte Brunnberg, UMCK (Husqvarna) 40;
3. Yngve Ekeberg, UMCK (Husqvarna) 40.

Lagresultat, Klass 1-2:

1. Upplands Väsby MK (Rolf Tibblin 46, Tom-
my Jansson 61, Ola Magnusson 59) 166 prickar;

2. Nacka MS (Ingemar Österberg 52, Staffan
Eneqvist 85, Tage Magnusson 87) 222 prickar.

Klass 3:

1. Rasbo MK (Matti Näslund 45, Per-Erik Pet-
tersson 48, Jöns Johansson 51) 142 prickar; 2.
Västra MK (Lars-Göran Strahl 41, Anders Hed-
berg 57, Gunnar Henriksson 58) 156 prickar.

Resultat av landskampen Sverige-Finland
(omgång 2)

1. Rolf Tibblin, Sverige 46 prickar 7 poäng;
2. Bo Ekeberg, Sverige 53, 5; 3. Olavi Hokka-
nen, Finland 72, 4; 4. Hans Hansson, Sverige 80,
5; 5. Keijo Benjaminsson; Finland 85, 2; 6. Pertti
Kärhä, Finland 109, 1. Sammanlagt av omgång
2 Sverige 15 poäng, Finland 21.

Slutresultat av landskampen Sverige-Finland
1962: Sverige 22 poäng, Finland 21.

Slutställning i SM i T för mc 1962
(De tre bästa resultaten från fyra tävlingar
räknas):

Klass över 175 cc:

1. Hans Hansson, 51; 2..Sune Skogsmo 40, 3.

Tage Magnusson 59; 4. Bo Sjöswärd 31; 5. Len-
nart Gustavsson 29.

Klass max 175 cc:

1. Bo Ekeberg 51; 2. Erland Andersson 45;

3. Lars Sellman 35; 4. Lars-Erik Johansson 25;
Roine Bergkvist 25.

 

FÖRSTA MÖTET AVKLARAT HOS

SVENSKA MOTORCYKEL FÖRBUNDET

En gång om året samlas representanter
för landets mc-klubbar, för att tillsammans
besluta om vad som komma skall inom
sporten, samt granska det som varit. Denna
sammankomst kallas rådsmöte, och hålles i
Stockholm, en söndag i december. Årets
rådsmöte var ett mycket lugnt sådant. Det
började med medaljutdelning i det att Hall-
man och Tibblin erhöll sitt yälförtjänta
VM-guld. Göte Nordin mottog också, som
representant för VM-landslaget i speedway,
en ståtlig pokal för lagets insats i Tjecko-

slovakien i somras.

Tre världsmästare och deras ordförande: fr. v. Torsten Hallman, Göte Nordin och Rolf
Tibblin. Bakom dem Eric von Essen, ordförande i Svenska Motorcykelförbundet.

SPECIAL FÖR HELA SLANTEN!

DWC har ett märkesemblem som påminner om MZ:s men är en nära nog helsvensk produkt.

Modifierad Husqvarna 250 cc med cylinder och topp från Ulf Westlund, Västerås.

Bengt Dahlberg, Hammarby MK har gjort flera goda resultat bl a i Kåsan.

Dessa tre Zündappmotorer representerar var sin cylinderklass. De återfanns samtliga i

Novemberkåsan 1962, körda av två tyska och en svensk förare, 100 cc, 50 cc och 75 cc.