nr 12 (MC-Nytt dec 1962)

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund

Omslag: Sven Olov Gunnarsson och hans 500-Norton

i Västkustloppet 1962. Foto: Åke Wremp.

XXXVIII NOVEMBERKÅSAN: TIBBLINS TREDJE RAKA!

 

Rolf Tibblin, Upplands-Väsby MK, Husqvarna 250 cc.

Foto: Göran Berg.

Rolf Tibblin har befäst sin ställning som
årets absolut största triumfator inom mc-
sporten. Detta gjorde han genom att vinna
1962 års Novemberkåsa och därmed ta
hem den 6:e Kåsa-trofén för alltid. Efter
de tidigare triumferna i motocross-VM,
Moto-Cross des Nations, SM och lag-SM i
cross, var Kåsasegern kronan på verket för
Tibblins del. Det var första gången som
någon erövrat en ”Kåsa” för alltid på tre
raka segrar, utan att någon annan förare
samtidigt haft namnteckningar i densamma.
Den 38:e Novemberkåsan, som arrangera-
des av SMK Trollhättan, gick två varv
längs en 200 km bana i trakten Trollhättan-
Gärdhem-Väne Åsaka-Sollebrunn-
Skepplanda-Sjuntorp-och åter till Troll-
hättan.

Det blev en något annorlunda tävling än
de senaste årens mardröms-kåsor, då såväl
arrangörer som Svemos tävlingskontrollant,
strävat efter att åstadkomma så stor kör-
barhet som möjligt. Ingen av toppmännen
behövde gå av cykeln för att skjuta på eller
bära, och med tre prickar mot andramän-
nen Erland Andersson och Tage Magnus-
sons nio, blev Tibblins seger också fullt ut-
slagsgivande. Något högre snitthastighet på
dagetappen var ett önskemål som många
kanske velat få igenom, men frånsett detta
fanns det ingen som hade något att anmär-
ka på någonting i arrangemangen. Den 38:e
Kåsan kommer väl därför att gå till histo-
rien som ”Kåsan som ingen klagade över”.

Vädret brukar ofta spela Kåsaarrangö-
rer fula, spratt, men inte heller det hade nå-
gon inverkan på Trollhättetävlingen. Det
var fint väder hela veckan före, och både
lördagen och söndagen förlöpte utan vare
sig regn eller annan nederbörd. På söndags-
timmarna föll några sparsamma snöflingor,
men de var så få, att de aldrig han märkas,
knappt.

SAKNADE FÖRARE

Går vi så över till startfältet, bestod detta
av 94 man som skulle kämpa om den egent-
liga Kåsan, plus femton förare som ingick i

B-juniorklassen, omfattande endast nattetap-
pen. Förmodligen hade de senaste årens ka-

tastrofkåsor skrämt bort en hel del bra föra-
re, som ej ville riskera sitt eget, privata ma-
skinmaterial. Eljest är det svårt att förklara
varför t. ex. förare som Bosse Ekeberg ej
ställde upp. Torsten Hallman, som erbjudits
få köra en fabrikspreparerad Husqvarna,
hade tackat nej på grund av sina studier.
Gunnar Johansson saknade lämplig maskin
och önskade stå över denna gång, för att
eventuellt komma igen till nästa år osv.

Bland de 94 Kåsaförarna fanns några
prominenta utländska gäster. Det var främst
finske mästaren Olavi Hokkanen, som kör-
de en 1-cylindrig 350 cc fabriks-Jawa och
så det tyska Zündapplaget, bestående av tre
tyska T-mästare på vardera en 50, en 100
och en 250 cc. Även norske Kåsaentusiasten
Finn B. Kraft var på plats.

Starttiden var utsatt till kl. 18.01 för
första man, dvs. en timma tidigare än bruk-
ligt. Etta ut i spåret, begav sig Stig-Gunnar
Torstensson, -61 års A-klassegrare i Kå-
san. Han körde en 250 cc Lindströms-
Qvarna med egenhändigt ombyggd Norton-
gaffel -en detalj som man mötte på flera
av deltagarnas Qvarnor. Från omstarten vid
Hojum, utanför själva staden Trollhättan,
bar det rakt ut på småvägarna. Svårigheter-
na började dock inte förrän fram till 3:e
kontrollen vid Svederna. Till denna kon-
troll prickbelastades bl. a. Tibblin., men
denna prick berodde egentligen på felupp-
fattning ifråga om den gula skylten före
kontrollen. Tibblin stannade upp här, lik-
som på de tidigare kontrollerna, under det
att andra förare vinkades fram direkt till
kontrollbordet. På så sätt fälldes även Tibb-
lin för prick på denna sträcka, och det var
endast Kungsbackas Erland Andersson som
klarade sig prickfritt fram hit.

ERLAND I LEDNINGEN

Trialmästaren Erland Andersson har tidi-
gare under säsongen bevisat att han är en
prima allroundmotoreyklist, bl.a. genom
sina guldmedaljer i Tatra Trial och ISDT.
Nu visade han Kåsapubliken att hans tidi-
gare triumfer inte var några tillfälligheter. I
elegant stil, som få andra förare kan visa i
sammanhanget ledde Erland Andersson Kå-
san prickfritt fram till den 8:e kontrollen.
Han hade t. o. m. hunnit köra in tid på tre
minuter tidigare startande Olavi Hokkanen,
och nu låg dessa två elitmän jämsides. Vid
ankomsten till den åttonde kontrollen, miss-
tog sig så båda på tiden. De hade avverkat
en mycket svår etapp trodde de, och därför
kunde de inte tänka sig att de var tio minu-
ter tidiga. Om det var enbart deras eget fel,
att fel tid angavs vid ankomsten eller om
även vederbörande funktionär felat, skall
vara osagt, senare borttogs dock bådas
prickar här. Det hjälpte inte för Erland, ty
mot slutet av banan, körde han fast i ett
lerhål, och eftersom kopplingen slirade nå-
got, kunde han inte kicka igång sin motor,
utan måste släpa upp cykeln på torr mark,
och springa igång densamma. Detta gav sju
prickar.

SVÅRT MOT SLUTET

Kåsabanan blev svårare mot slutet, och
speciellt blev etappen mellan 12:e och 13:e
kontrollen något av en stötesten. Här prick-
belastades t. o. m. Tibblin och det var här
som Erland Andersson råkade ut för sitt

ovan skisserade missöde. Eljest hölls gen-
omsnittsfarten såpass låg runt om banan,
att ingen förare behövde slita ut sig för att
nå målet. Samtliga nattsträckor höll 40 km/
timman som genomsnitt, utom tre, där far-
ten låg på 37 km. Banledningen hade be-
gärt 45 km/ timman som nattfart och 50
på dagen, men dessa siffror hade korrigerats
av Svemos kontrollant, Gustaf Kårelius,
som i sin tur handlade på order från Sve-
mos ledning. Kårelius – själv Kåsaförare
av förkrigsårgång – hade kuskat runt ban-
nan söndagen före tävlingen, och t. o. m.
gått vissa sträckor, tiderna satte han där-
efter på sitt eget omdöme. Han visste att
han delvis tog en risk, ty värst av allt hade
väl varit, om några förare slutat prickfritt
i protokollet. Mot detta hot fanns emeller-
tid receptet att under själva tävlingen juste-
ra tiderna.

REKORDSTART PÅ SÖNDAG

Genom uppläggningen med , goda tider,
och en medelsvår bana, kom antalet fullföl-
jande att bli rekordartat. Förarna började
strömma in i målet vid 11-tiden på lördags-
kvällen. De hann därför att få en ordent-
lig nattsömn, innan starten på söndagsmor-
gonen. Tibblin ledde då med sina 3 prickar,
och som tvåa angavs Lennart Karlsson,
Kungsbacka MA på sex. Sanningen var e-
mellertid den, att man glömt påföra Len-
nart två prickar, varför ställningen på nat-
ten egentligen var densamma som den blev
i slutskedet på dagen: Tibblin ledde före
Erland Andersson och Tage Magnusson,
båda de sistnämnda hade sju prickar. Sam-
manlagt kom 67 förare av 94 startande se-

niorer och A-juniorer i mål på natten, och
bland B-juniorerna fullföljde åtta man.
När hände något sådant sist i en Kåsa?

Dagetappen blev lätt, jämfört med natten.
Men det var endast Kåsa-kungen själv, Rolf
Tibblin, som orkade med att ta sig runt prick-
fritt. Erland Andersson åkte på prickar på
grund av en försening, som uppstod när
han åkte kull på ett ställe, och sedan drogs
han också med trubbel med sin framgaffel.
Tage Magnusson, som låg jämsides i prick-
belastning med Erland, följde honom gen-
om att ta lika många dagprickar dvs. två.
Även Lennart Karlsson, som körde en LT,
spådde på sin prickskörd litet. Bland förare
som körde mycket starkt och som visade
utomordentligt fin stil, kan vidare nämnas
Bengt Dahlberg från Hammarby MK,
Hokkanen och A-juniorsegraren Björn Orr-
vik från SMK Arboga. Det är förare som
vi säkert får höra mer av vad det lider.

HUSQVARNA DOMINERADE

Märkesmässigt var Husqvarna det största
inslaget i tävlingen. Det var segraren, Rolf
Tibblins märke, och samma körde såväl
tvåan som trean. Anmärkas bör, att Erland
Anderssons cykel, var hans gamla vanliga
175 cc, som utan nästan någon som helst
specialtrirnning körts i såväl trial som T-täv-
lingar med utomordentligt resultat. Med
denna cykel har han bl. a. Vunnit – och
slagit Tibblin – i MC-NYTT´s specialtrial,
han har vunnit guld i Tatra Trial och han
ligger när detta skrives tvåa i SM i T. Sam-
ma plats nådde han nu i Kåsan. Lennart
Karlsson körde en 200 cc LT, Bengt Dahl-
berg en DWC, dvs. en modifierad Husqvar-
na, försedd med trimningssats tillverkad av
Westlund & Son, Västerås. Om vi går Vida-
re i maskinfloran, så fanns det endast en
enda fyrtaktare med i hela startfältet. Det
var Bo Rindars BMW R 69 S, dvs. en or-

dentligt tilltagen storlek. Bosse var mycket
hemtam i BMW sadeln, och klarade sig
fint genom nattetappen – när gick en 600
cc under respittiden i en Kåsa sist? – men
mådde inte riktigt bra på söndagsmorgonen,
Varför han avråddes att starta av sin lagle-
dare. Zündapp, som representerades av fyra
maskiner, varav tre med tyska mästare i sa-
deln, hade fyra olika storlekar: 50, 75, 100
och 250 cc. Originellt nog var det de två
minsta maskinerna som klarade Kåsan, 50
cc med Sengfelder o. 75 :an med Upplands-
Väsbys K. G. Porander.

En 100-procentig märkesprestation var
f. ö. Kuno Karlssons fullföljande med Kå-
sans enda Dot – en engelsk trialmaskin,
som Kuno körde med släta däck. Han kom
visserligen sist, men trots allt i mål.

7:e KÅSAN KOMMER

Den sjätte Kåsan har slutat att vandra.
Det gjorde den på kortast tänkbara tid –
1960-61-62 -och med endast ett namn-
Tibblins – som inteckning. Näst bästa
prestation av tagna Kåsor, var när Sagström
tog den 4:e Kåsan 1936. Då hade han två
”rena” segrar och en delad. Nu finns det
ingen som kan göra Tibblin äran stridig
som ”ensam” Kåsakung, inte ens gamle
Erik Westerberg, ty han hade flera kompi-
sar att dela sina inteckningar med när han
vann åren 1920-21-22. Tänk ändå, det
är fyrtio år som ligger mellan dessa två
Kåsor. Synd att Erik inte var med runt Kå-
sabanan som prisdomare den här gången,
men han koncentrerar ju s0m bekant sin
uppgift på TT-sporten.

Nu skall den 7:e Kåsan sättas upp till
1963, då tävlingen körs i Stockholm och
även gäller Som jubileumsarrangemang för
SMK Stockholmsavdelning. Tibblin är gi-
vetvis stark spekulant även på denna Kåsa,
men får säkert också hårt motstånd. Om
sina nya rivaler inom sporten kommentera-
de Tibblin bl. a. fallet Erland Andersson:
En grabb som kan göra mycket fina sa-
ker inom svensk mc-sport. Jag känner mig
inte säker någon gång i fortsättningen i så-
dana här tävlingar, och det är nog bäst att
jag börjar träna snart nu, om jag skall ha
nån chans alls mot Erland i MC-NYTT’S
specialtrial på nyåret. Om Lennart Karls-
son visste Tibblin liksom de ,flesta inte så
mycket, men denne överraskningsman har
gjort fina resultat, i skymundan av de kän-
da stjärnorna i T-SM och har även vunnit
DM i cross i västra distriktet. Vad skall
man säga om hans och Erlands klubb: La-
get med dessa två och Lasse Sellman har
vunnit de flesta tävlingarna i T-SM och nu
även i Kåsan. Kungsbacka MA är numera
ett klubbnamn som får många att lystra.

Mark Lost

Resultat XXXVIII Novemberkåsan

Individuellt: Rolf Tibblin. Uppl. Väsby MK
(Husqvarna) 3; 2. Erland Andersson, Kungs-
backa MA (Husqvarna) 9; Tage Magnus-
son, Nacka MS (Husqvarna) 9; 4. Lennart
Karlsson, Kungsbacka MA (Husqvarna) 10;
Bengt Dahlberg, Hammarby MS ,(DWC) 10;
6. Olavi Hokkanen, Helsingfors MK (Jawa)
15; Björn Orrvik, SMK Arboga (Husqvarna)
13; 8. Jan Blomqvist, Farsta MCK (Husqvar-
na) 15; 9. Börje Orrvik, SMK Arboga (Hus-
qvarna) 17; 10. Erling Andersson, Älvbyg-
dens MK (LT) 19; 11. Ingemar Österberg,
Nacka MS (Jawa) 20; Bror Haglund, Far-
sta MCK (Husqvarna) 20; 13. Erik Malmgren,
Uppl. Väsby MK (Husqvarna) 21; 14. S. Jo-
hansson, Skene MS (Husqvarna) 22; ,Lars
Sellman, Kungsbacka MA (Husqvarna) 22;
16. Leif Svensson, Göta MS (Husqvarna)
23; Conny Andersson, Älvbygdens MK (LT)
23; 18. Arne Eriksson, Hammarby MK (Hus-
qvarna) 24; 19. Staffan Eneqvist, Nacka MS
(Husqvarna) 26; Stig Göransson, Alingsås
MK (LT) 26; Kurt Öberg, Hammarby MK
(Husqvarna) 26; 22. L. Carlqvist, MS Stock-
holm (Husqvarna) 28; 23. H. B. Blom, Vim-
merby MS (Husqvarna) 29; B. Engstrand,
MS Stockholm (Husqvarna) 29; 25. Torsten
Andersson, SMK Arboga (Husqvarna) 30;
26. B. Olsson, Kinna MK (Husqvarna) 55;
27. 8. G. Thorstensson, Älvsbygdens MK
(Husqvarna) 55; 28. G. Hedvall, Uppl. Väs-
by MK (Husqvarna) 37; Clas Nilsson, Väst-
ra MK (Husqvarna) 37; 50. Åke Pettersson,
SMK Östgöta (Husqvarna) 45,; 31. Sven Ar-
vidsson, Tibro MK (Monark) 44; K. Å. Wik-
strand, MS Stockholm (Husqvarna) 44; 33.
L. E. Johansson, Tibro MK (Husqvarna) 45;
34. Bruno Johansson, Skene MS (Husqvarna)
48; Ulf Petersson, SMK Arboga (Husqvarna)
48; 36. Leif Carlsson, Vetlanda MS (Hus-

qvarna) 51; 37. Nils Sedvall, Göta MS (Hus-
qvarna) 55; 38. Kurt Svenman, Ing. 1 (Hus-
qvarna) 60; 39. Lars Andersson, SMK Troll-
hättan (Husqvarna) 65; 40. Olof Persson,
Karlskoga MK (Greeves) 66; 41. Bo Anders-
son, Kungsbacka MA (Husqvarna) 67; 42.
G. Henriksson, Västra MK (Husqvarna) 72;
43. L. E. Jakobsson, Uppl. Väsby MK (Mo-
nark) 75; 44. S. Forsell, SMK Arboga (Hus-
qvarna) 76; 45. Bengt Eriksson, Kungsbacka
MA (Husqvarna) 77; 46. E. Lander, Arméns
Motorskola (Husqvarna) 80; 47. Jan Lindén,
Uppl. Väsby (Husqvarna) 85; 48. L. Görl,
Göta MS (Husqvarna) 91; 49. Göran An-
dersson, Bohusläns MK (Husqvarna) 94; 50.
B. J. Jonsson, Kinna MK (Husqvarna) 97; G.
Zackrisson, Kungsbacka MA (Husqvarna)
97;,52. K. Porander, Uppl. Väsby MK  (Zün-
dapp 75) 98; 53. 3. E. Dernberg, Skene MS
(Husqvarna) 99; L. O. Svensson, Ulrice-
hamns MK (Husqvarna) 99; 55. G. Sengfel-
der,ADAC München (Zündapp 50) 102; 56.
Kent Johansson, SMK Trollhättan (Monark)

126; 57. Kuno Karlsson, Älvsbygdens MK
(Dot) .188.

Bästa A-junior: Björn Orrvik, SMK Arboga
(Husqvarna) 13.

Bästa B-junior (endast nattvarvet): Roland
Karlsson, Skara MK (Husqvarna) 19 pr.

Mörkeslagtävlan: lnget fullföljande lag.

Klubblagtävlan: 1. Kungsbacka MA I (Len-
nart Karlsson, Erland Andersson, Lars Sell-
man) 41 pr; 2. Nacka MS (Staffan Eneqvist,
Tage Magnusson, Ingemar Österberg) 55
pr.; 3. SMK Arboga (Björn Orrvik, Börje Orr-
vik, Torsten Andersson) 60; Hammarby MK

(Bengt Dahlberg, Arne Eriksson, Kurt Öberg)
60.

SPORTSKVALLER
Motocrossdagarna ser ut så här i 500-klassen:
21/4 Österrike; 5/5 Schweiz; 12/5 Danmark; 19/5
Holland; 26/5 Frankrike; 9/6 Italien; 23/6 Tjecko-
slovakien; 30/6 Sovjetunionen; 7/7 Storbrittan-
nien; 4/8 Belgien; 11/8 Luxemburg; 1/9 Västtysk-
land; 8/9 Östtyskland. Antalet tävlingar har
ökats till 13.

Och här har vi 250-klassens dagar: 23/3 Spa-
nien; 31/3 Italien; 14/4 Frankrike; 21/4 Schweiz;
12/5 Västtyskland; 26/5 Luxemburg; 3/6 Holland;
16/6 Storbrittannien; 30/6 Sverige; 7/7 Finland;
21/7 Polen; 28/7 Tjeckoslovakien; 14/7 Sovjet-
unionen; 8/8 Östtyskland.

Övriga stortävlingar: 25/8 – Motocross des
Nations, Sverige (Hyllinge); 25/8 – Tropheé
des Nations, Belgien; 14/9 – VM-finalen i

speedway, Wembley; Första veckan i septem-
ber: Lag-VM i speedway, Österrike.

En fabrik som i alla fall ger upp hoppet om
VM – i 250-klassen i cross – är BSA. De har
deklarerat att det inte blir några körningar
för deras del i nästa års 250-VM. Istället sat-
sar man på vidareutvecklingen av den upp-
borrade 350:a som vann Sveriges Grand Prix
på Knutstorp. J. V. Smith och Arthur Lampkin
kammer att omplaceras till 500-klassen, på så-
dana maskiner. John Burton blir förmodligen
”friställd”. Däremot ryktas det i England om
att BSA eventuellt kommer att knyta an en
svensk toppförare. Vem?
Det finns en förare vid namn Bill Nilsson, ad-
ress Hallstavik, som är ganska så intresserad
av projektet, om BSA nu tänker utvidga sitt
stall. – Jag har alltid trivts på BSA och har
inget emot att ställa upp om igen på detta,
mitt gamla märke, säger Bill till MC-NYTT.
Han omtalar också, att han under sista tiden
dragits med ont i ena armen, och läkarna tror
att det rör sig om en ”yrkessjukdom” av sam-
ma typ som den, vilken drabbar bergborrare
och stensättare.

Genom många års crosskörning, har vibratio-
nerna i styret utmattat musklerna i armen. Men
det finns bot mot denna åkomma, och Bill har
gott hopp om att specialbehandling i vinter
skall ge honom tillbaka toppformen når vå-
ren kommer.

VM-LANDSLAGET I CROSS, 500 cc, 1962

MC-NYTT  har härmed nöjet presentera årets suveräna svenska 500-landslag i
motocross. Färgbilden togs i samband med defileringen för Moto-Cross des
Nations i Wohlén, Schweiz, den 26 augusti av MC-NYTT´s utsände Mark Lost.
Vi igenkänner från vänster Bill Nilsson, Ove Lundell, Rolf Tibblin, Gunnar Jo-
hansson, Sten Lundin. Bill Nilsson har krupit bakom sina kompisar en aning, men
det hade han ingen anledning till. Han skulle tillsammans med Rolf Tibblin, Ove
Lundell och Gunnar Johansson korsa mållinjen samtidigt. Sveriges ”defilering” i
mål på en linje kom att bli idealet för en strong lagkörning, och exemplet efterfölj-
des av Englands 250-landslag, en månad senare vid 250-klassens lagmästerskap i
Shrubland Park, England.