nr 11 (MC-Nytt nov 1961)

mcn61_11_01

Redaktör och ansvarig utgivare Bengt Björklund

Omslagsbilden:

Rune Isacsson, Tibro MK, hade en lyckad premiär, i både ISDT och på Husqvarna…

Han tog GULD i Wales – en av de fem svenskar som lyckades med detta.

mcn61_11_02

Tage Magnusson har fått hjulspinn på sin 250-Qvarna, någonstans lång upp i bergen vid

Cwmystwyth – ja, så stavar man faktiskt till denna orts namn…

mcn61_11_25

Tage, Sveriges Trophylag, vann åter GULD i ISDT. Här forcerar han en av de många

flodövergångarna i Wales.

Foto: B.R. Nicholls.

XXXVI  ISDT: HÅRDKÖRNING I DAGARNA SEX

Internationella Six Days Trial har i alla år
ansetts som ett av de bästa – och svå-
raste – prov som män och maskiner kan
utsättas för inom motorcykelsporten. Sex
dagars hårdkörning, på omväxlande
snabba och långsamma vägar, sex dagar
då cyklarna får bekänna färg och mo-
torerna frestas ihållande utöver det nor-
mala. Sex dagars körning där förarnas
uppmärksamhet och omdömesförmåga
hela tiden måste vara på toppen. Detta

är ISDT!

Årets tävling gick i Wales, det gamla lan-
det, som sedan många århundrade är in-
korporerat med Storbritannien, även om
befolkningen där på inga villkors vis vill
kallas engelsmän . . . Nära 300 förare, var-
av ca en tredjedel britter fick stifta be-
kantskap med det tjusiga men vilda land-
skapet i Wales, mjuka dalar, sugande bac-
kar upp över de blånande bergen som om-
gärdar start och målplatsen för ISDT –

Llandridod Wells.

Bland de många nationer som hörsam-
mat kallelsen till årets tävling befann sig
Sverige. Sex man utgjorde ett komplett
Trophylag, i tävlingen om huvudpriset,
Den Internationella Trophyn. Vidare –
ett vaslag i tävlingen om Silvervasen samt

ett militärlag. Inalles tio förare, utvalda
bland våra bästa specialister på tillförlit-
lighetstävlingar. Av dessa tio blev skör-
den: Fem individuella guldmedaljer och
två silver och i lagtävlingarna ingen pla-
cering alls.

I LEDNINGEN FJÄRDE DAGEN

Men Sverige hade haft segern snubblan-
de nära – vid ingången på fjärde dagen
låg- det svenska Trophylaget i ledningen,
men då, strax före lunchuppehållet, rasade
Bosse Sjösvärds bakhjul på hans 125:a.
Därmed var chanserna borta,för svenskt
vidkommande. Dessförinnan hade Vasla-
get ”spräckts” genom att Anders Franzéns
motor skar andra dagen. Oturen späddes
på i och, med att Bosse Ekeberg körde kull
den femte dagen, varvid han slog sönder
styret ooh följaktligen fick lov att utgå.
Rolf Tibblin var klar för ”Guld” ända in
på varvloppets sista skede, 6:e och sista
tävlingsdagen – då helt plötsligt brände
kolven sönder – där är de svenska ma-
lörerna i ett nötskal. Så är dock spelets
regler i en tävling som denna, och vi tror
inte att någon av de svenska förarna be-
klagade sig för att Västtyskland vann i
Trophytävlingen och att tjeckerna tog hem
Silvervasen. Tvärt om är man säkerligen
på svenskt håll insällda på att komma till-
baka nästa år igen, med nya tag och med
okuvlig segervilja – det är nära fyrtio
år sedan Sverige sist vann Internationella
Trophyn varför man tycker att en ny se-
ger snart borde kunna bli möjlig.

ISDT – DAG FÖR DAG

1:a dagen – måndag

Alla var lika nervösa för att cyklarna
inte skulle gå igång, men flertalet motorer
startade utan knot . .. En nyhet – nu fick
man ej startprickar som vid tidigare täv-
lingar, utan istället avdrag med 20 poäng
från specialprovens bonus. Två sådana
kördes varje dag, förutom sista dagen, då
ett varvlopp av TT-typ utgjorde special-
provet.

Första dagens etapp omfattade 346 kilo-
meter. Fram till matkontrollen vid Cyng-
hordy kom svenskarna mycket punktligt.
i god tid och i god kondition. Först av
samtliga tävlande anlände nr 32 Björn
Näslund (125 Husqvarna) – han hade
kört ikapp samtliga förare på mindre
maskiner. Engelska Trophylaget hade då
redan hunnit drabbats av ett hårt slag, då
deras medlem Colin Moram (500 AJS) tagit
56 prickar, på grund av kullkörning och
likaså hade Trophylagföraren Eric Chilton
(650 Triumph) tvingats utgå med trasig
växellåda.

För Anders Franzén (250 Husqvarna) i
det svenska Vaslaget, såg det inte heller
så ljust ut framåt eftermiddagen. Redan
på förmiddagspasset hade hans motor kär-
vat några gånger, och nu gick special-
proven med dess hårdkörning ytterligare
hårt åt motorn. Specialproven räknades
klassvis och varje prov gav maximum 60
poäng. Endast nummer 3, H. G. Anscheidt
från Tyskland, som körde en Kreidler 50
cc tog maximum 120 poäng. Proven bestod
dels i ett bromsprov, dels i ett motocross-
prov.

2:a dagen – tisdag

Banan omfattade 336 kilometer i rikt-
ning NNV från start och målplatsen Lland-
ridod Wells. Förarna fick köra upp mot
”de gröna bergen” på en höjd av mer
än 1000 m. över havet. Hastigheten var
här lägre än dagen tidigare. Allt verkade
bra för de svenska förarna, men ytter-
ligare en engelsman fick bryta i Trophyla-
get. Polska Trophylaget belastades med 24
och Österrikes med 9 prickar. Övriga natio-
ner var fortfarande prickfria i Trophytäv-
lingen. Västtyskland ledde med 1366,04
bonuspoäng, före Italien 1365,56 och Sve-
rige låg trea med 1337,30. Efter oss låg
Tjeckoslovakien 1328,14 och Sovjetunionen
1277,84. 15 förare hade brutit första dagen
-16 andra.

3:e dagen – onsdag

Andra dagens bana kördes nu baklänges.
Anders Franzéns motor ville nu definitivt
inte vara med längre, utan skar ihop to-
talt efter andra kontrollen och därmed
sprack det svenska Vaslaget. Pilningen av
banan var inte av direkt hög klass, åt-
skilliga förare körde fel och fick prickar
för sen ankomst till de följande kon-
trollerna. Av de svenske hände detta bl. a.
Sigvard Bände som ej hann köra in en så-
dan felkörning och därför erhöll en prick.
Även andra svenskar körde fel, bl. a. Tibb-
lin, men han lyckades köra in förlorad
tid. 18 förare bröt på tredje dagen. 218
återstod i tävlingen, antalet gentemot an-
mälningarna, hade ju reducerats redan
före start, bl. a. genom att inga Östtyskar
tillåtits starta, efter ”avhoppen” från Kris-
tianstad (Degner m. fl.)

Sveriges lag låg nu på 2:a plats i täv-
lingen om Internationella Trophyn. 36 bo-
nuspoäng skiljde från Västtysklands led-
ning.
4:e dagen – torsdag

Sverige hade nu en god förutsättning att
kunna kämpa om tävlingens totalseger och
därför var det med en god portion opti-
mism och självkänsla, som de svenska fö-
rarna begav sig ut på banan på torsdag
morgon. De blågula satsade speciellt hårt
i specialproven, som kunde ge en ledning
före Tyskland. Tage Magnusson gjorde
därvid en förnämlig prestation genom att
bli bäst i sin klass, genom att vinna två
prov denna dag. Tibblin hade tagit full
poäng både på tisdag och onsdag, Och låg
nu mycket bra till i poänglistans topp.
Torsdagens etapp gick norrut med snabba
körtider.

Vid lunchuppehållet i Bala kom inte Bo
Sjösvärd (125 Husqvarna) i rätt tid. Först
en halvtimma efter tiden anlände han med

ett kvaddat bakhjul. Nio ekrar var trasiga
på ena sidan, och fem på den andra. Trots
stora ansträngningar fanns inga möjlighe-
ter att reparera denna skada varför Sjö-
svärd fick ge upp kampen. Detta betydde
100 prickar för denna dag och Sveriges
position rasade i och med detta katastro-
falt, från andra till femte plats. 16 man
utgick sammanlagt fjärde dagen _ det
hade varit ett jämnt utslag dag från dag,
mellan 15 och 20 förare regelbundet . . .

5:e dagen – fredag

Samma bana som fjärde dagens, men
med motsatt körriktning. Bansträckningen
var svår, och kunde i många avseenden
jämföras med en svensk tillförlitlighets-
bana. Högst få undgick att någon gång un-
der dagen köra kull — en av vurporna
bland svenskarna hade till följd att unge
ISDT-debutanten Bosse Ekeberg 175 Hus-
qvarna) körde av styret strax före mat-
uppehållet. Något reservstyre hade han
inte med sig, och därför hade han endast
att avstå från vidare körning. Därmed ha-
de det svenska Trophylaget drabbats av
ytterligare en förlust. Om Trophyn ledde
nu Västtyskland, före Tjeckoslovakien, de
enda prickfria, och därefter följde Ita-
lien med 2 prickar, Österrike 18, och på
femte plats, Sverige med 300 . ..

6:e dagen – lördag

Endast 132 kilometer omfattade denna
avslutande etapp. 6 svenskar var fortfa-
rande prickfria av de 10 som startat. Des-
sa sex var också fortfarande prickfria, när
förarna nådde målet framme vid varv-
loppsbanan, som bestod av en slinga på
ett gammalt krigsflygfält Vid Shobdom.
En halvtimmes körning var stipulerad för
varje förare. Först startade de mindre
klasserna upp till 125 cc. Snabbast i första
heatet var en 100 cc Moto-Guzzi med en
toppfart av ca 100 km/timman. Björn Näs-
lunds 125 cc Husqvarna var växlad för ca
90 i topp. Förvånansvärt snabba var 50- .
kubikarna exempelvis Kreidler, vars sport-
modeller gjorde ca 80 km/timman. Kreid-
lerförarna körde samtliga i en klunga, en
”lagkörning” som gav dem en genomsnitt-
ligt mycket hög bonuspoäng, och detta var
också ”vitsen” med denna taktik. Björn
Näslund körde prickfritt och placerade sig
som 3:a i 125 cc, en klass som toppades av
Adois Roucka från Tjeckoslovakien – på
en CZ.

I 175 cc blev Rune Isaksson, Sven Falk
och Curt Svennman, samtliga på Husqvar-
na, prickfria. Prickbelastningen uträkna-
des med hänsyn till segrarens genomsnitts-
fart, och bland de som erhöll prickar var
Sigvard Bände, som erhöll 1 prick. Isacs-
son var den som växlat lämpligast för
varvloppet, och han erhöll också den bästa
svenska placeringen.

250-klassen var ISDT:s största och var
därför uppdelad i två omgångar. Tage
Magnusson körde i den första och låg

mycket bra till i början. Det blev dock
en Moto-Guzzi som vann även detta lopp,
under det att Tage och hans Husqvarna
kom 6:a. Tage Magnusson blev emellertid
trots allt den bäste svensken sammanlagt
i årets ISDT, med 0 prickar och 637,55
bonuspoäng.

I sista loppet startade Rolf Tibblin. Han
hade mixtrat med sin 250-Husqvarna, så
den var rasande snabb. På ett halvt varv
drog han ifrån det övriga fältet med 100
meter och åke ytterligare de följande tre
varven så snabbt, att han ledde med 300
meter, när dessa var avverkade. Då helt
plötsligt såg de i depån kvarvarande sven-
skarna att Tibblin böjde sig ned på ra-
korna och flödade motorn och att han där-
efter körde på halvgas. På sjunde varvet
fick han definitivt ge upp kampen. Det
hade gått hål på kolven, mitt för tänd-
stiftet!

Före varvloppet hade Tibblin bytt stift
och använde under loppet ett annat fabri-
kat, än det sedvanliga. Det nya stiftet höll
ej lämpligt värmetal och Tibblin missade
genom detta sin säkra guldmedalj.

Slutfacit för Sveriges del: Av tio star-
tande, fem guld, två silver och tre som
bröt.

ISDT:s resultatlista ser ut så här:
Internationella Trophyn:

1. Västtyskland 0 pr. (3710,35 b-p.); 2. Italien 2
pr. (3735,35 b-p.); 3. Österrike 7 pr. (3602,08 13-11.):
4. Tjeckoslovakien 100 pr (363294 b-p.); 5. Polen
461 pr. (3197 b-p.); 6. Sovjetunionen 417 pr. (3244,41
b-p.); 7. Sverige 526 pr. (3429 b-p.); 8. Storbritan-
nien 1459 pr. (2541,65 b-p.).

Vaslagtövlingen:

1. Tjeckoslovakien ”B” 0 pr. (2525,55 b-p.); 2.
Tjeckoslovakien ”A” 0 pr. (2513,63 b-p.); 3. Storbri-
tannien ”B” 0 pr. 2442,43 b-p.); 4. Finland 0 pr.
(241136 b-p.); 5. Italien 1 pr. (2518,27 b-p.); 6.
Västtyskland ”A” 47 pr. (244238 b-p.); 7. Sovjet-
unionen ”B” 48 pr. (2333,54 b-p.); 8. Holland ”A”
61 pr. (2275,30 b-p.); 9. Västtyskland ”B” 300 pr.
(2357,30 b-p.); 10. Schweiz 385 pr. (2083,82 b.-p.);
11. Sverige 401 pr. (2007,65 b-p.); 12. Sovjetunionen
”A” 421 pr. (2134,13 b-p.]; 13. Storbritannien ”A”
500 pr. (2051,11 b-p.); 14. Polen 1118 pr. (158265
b-p.); 15. Holland ”B” 1139 pr. (1545 b-p.); 16. Bel-
gien 1148 pr. (1376 b-p.).

Märkeslagtävlingen:

1. Caprialo ”B”; 2. Cz ”A”, 3. Jawa ”B”; 4.
C: ”B”; 5. Jawa (Finland); 6. Hercules.
Klubblagtövlingen:

1. Dukla, Prag; 2. ADAC Wurtemburg; 3. ADAC
Hansa: 4. Ustredni, Prag.

Sveriges ISDT-resultat 1961

Trophylaget:

Tage Magnusson, 250 Husqvarna Guld 637,55 b-p.
Bo Ekeberg, 175 Husqvarna  – –
Rolf Tibblin, 250 Husqvarna .. Brons1) 595,93 b-p.
Rune Isacsson, 175 Husqvarna . Guld 575,79 b-p.
Biörn Näslund, 175 Husqvarna . Guld 622,86 b-p.
Bo Sjösvärd, 125 Husqvarna . .. – –

Vaslaget:

Anders Franzén, 250 Husqvarna – –
Curt Svennman, 175 Husqvarna Guld 599,94 b-p.
Sigvard Bände, 175 Husqvarna . Silver 577,88 b-p.
Sven Falk, 175 Husqvarna  Guld 582,13 b-p.

1)Svemo kommer att överklaga detta resultat och
fordra silvermedalj för Tibblin.

EFTERSKÖRD … FRÅN ISDT

Rolf Tibblins insats var synnerligen hedervärd
även i år – synd med malören med tändstiftet
under varvloppet. Guldmedaljen som ”gick upp i
rök”, förvandlades enligt den officiella resultat-
listan till ”brons”. Emellertid hade man då beräk-
nat Tibblins prickantal efter 1 timmes varvloppskör-
ning – i själva verket var varvloppen nedkrympta
till en halvtimma. Därför kommer Tibblin av allt
att döma att tilldelas Silver. FIM har förelagts

ärendet av Svemo.

Beträffande nästa års ISDT är italienarna myc-
ket sugna på detta evenemang. De har planer på
att förlägga tävlingen till Sicilien. Emellertid tor-
de Sverige ha många nationers goodwill vid val
av Sixdays – Italienarna är däremot kända för att
vilja göra tävlingen till en slags hastighetstävling.
Tyskland, som har rättigheterna att arrangera, på-
stås eventuellt vilja stå över till 1963 då ADAC
firar sitt 60-årsjubileum.

De 250 cc Maico, som ingick i det Västtyska
Trophylaget, var prototyper till 1962 års sportmo-
deller och hade lättmetallcylinder – en nyhet på
denna modell. Det var Tysklands tredje seger ef-
ter kriget.

Endast två man i det brittiska Trophylaget tog
guldmedaljer – en mycket mager skörd. Det var
Johnny Brittain (350 Royal Enfield) och John Giles
(500 Triumph) som båda tog guld. Mest framgångs-
rikt av de olika brittiska lagen var B-vaslaget, där
bl. a. individuelle segraren i 500-klassen, Gordon
Blakeway, körde. Gordon sadlade en Triumph 500,
liknande den motocrossmaskin varom vi berättat
under ”sportskvaller”.

 

Rune lsacsson gjorde en speciellt god prestation
bland de svenska förarna. För honom var det
första gången i ISDT och första gången på en
Husqvarna. Lägg dessutom till att han vurpade
och slog sig mycket svårt över ena ögat, som
svullnade upp kraftigt, och alls inte ”fungerade”
i synhänsende. Trots detta kämpade ”lsaka” vi-
dare mot guldmedaljen som också blev hans.. .

 

De ryska maskinerna verkade fortfarande något
antika, i jämförelse med var flera andra länder
förmår producera. Men trots allt gick de ryska
cyklarna tillförlitligt och de ryska förarna var
också mycket säkra gossar. Såväl tjecker som rys-
sar hade satsat hårt på ISDT – däremot hade de-
ras kolleger från östtyskland inga möiligheter att
överhuvudtaget ställa upp. Degners ”avhopp” ha-
de satt spår efter sig i form av utresestopp för
Sixdaystruppen.

 

Finland var den mest framgångsrika nationen av
alla, om man räknar antalet startande, fyra, gent-
emot antalet guldmedaljer som också var fyra.
Vi gratulerar de finska Jawaförarna till deras syn-
nerligen fina fullträff!

 

Danmarks och Norges insatser gick däremot upp
i rök. Danske 50-cc-föraren och veteranen Paul
Bögehöj bröt första dagen och norske Triumph-
Cubåkaren Jan Aas kom dessvärre inte ens till
start – han hade insjuknat i en magsjukdom i
Frankrike, veckan före lSDT, i samband med en
OT-tävling för bilar, i vilken Jan åkte kartläsare.

 

Sveriges möjligheter att utnyttja den förmånliga
50 cc klassen borde tas upp till behandling i god
tid före nästa års ISDT. Med de motorer som redan
nu står till förfogande, torde goda möjligheter
finnas att bygga bra cyklar för Sixdays och lik-
nande tävlingar. – En fin testning av en moped-
motor.

mcn61_11_26

 

SETT I ISDT

Husqvarna var som alltid ett uppmärksammat märke i ISDT. Speciellt väckte denna synnerligen väl

tilltagna expansionskammare en god portion nyfikenhet hos både konkurrenter och åskådare.

OBS. den korta ljuddämparen med ” snabbfäste ”.

 

mcn61_11_10

Rolf Tibblin gjorde en sensationell start på en 250- AJS, låg på 2:a plats efter norgemästaren

Tore Lundby på Husqvarna, men tvingades bryta. Tibblin återkom dock i 500-klassen, där han vann.

MC – NYTT CUP TILL LUNDBY

Hela motocrosslandslaget återfanns i
höstens stormotocross på Kullerbergsba-
nan, där SMK Eda även i år avslutade
höstsäsongen med en Cup i 250-k1assen.
Genom att tävlingen kolliderade med ett
stort finskt evenemang samma dag, där
bl. a. svenske mästaren Torsten Hallman
deltog och segrade, var det inte möjligt
att denna gång arrangera tävlingen om
MC-NYTT’s Nordiska Cup. Men 250-förar-
na körde om en mindre trofé, kallad rätt
och slätt MC-NYTT’s Cup, och om denna
rådde det ingen tvekan — den vanns helt
överlägset av norske mästaren Tore Lund-

by (Husqvarna). Tvåa i tävlingen blev
Cenneth Lööf på Greeves, som i början
hade en animerad uppgörelse med Rolf
Tibblin, som för dagen sadlade en 250cc
AJS. Med denna, helt standardbetonade
crossmaskin, låg ”Tibban” länge tvåa ef-
ter Lundby, men så småningom tröttnade
motorn.

500-klassen gav dock Tibblin möjligheter
att visa sin rätta klass. Efter att Världs-
mästaren Sten Lundin haft en betryggan-
de ledning, men förivrat sig på den hala
banan, kört omkull och halkat ned några
placeringar, gick Tibblin upp i täten före

Gunnar Johansson. Bill Nilsson, som för
dagen sensationellt nog körde Lito (det
var Karl-Ingemar Larssons maskin, då
Bills egen Husqvarna ej var körklar) fick
en dålig start, och kom aldrig fram till
tätplatsen på de femton varven. Ove Lun-
dell blev bästa förare från Västra distrik-
tet, och vann på så sätt, förutom sin tidi-
gare lagvärldsmästartitel och sitt SM-sil-
ver, även DM.  4000 personer, därav en
mycket stor del norska mc-entusiaster, be-
vittnade storevenemanget.

Mark Lost

 

mcn61_11_27

 

SÅDAN ÄR VÅR STILL

Juniorheaten i motocross samlar alltid talrika
i anmälningar. Återväxten i vår f. n. mest fram-
gångsrika sportgren verkar därför tryggad –
åtminstone kvantitativt! Man frågar sig: Kom-
mer någon av dagens juniorförare att axla mäs-
tarnas mantlar, då Sten Lundin, Bill Nilsson
m. fl. av våra dagars storfräsare drar sig till-
baka från den aktiva sporten? Kanske kommer
någon av, ovanstående kvartett att återfinnas i
VM-, EM- eller landslagssammanhang om någ-
ra få säsonger. Det år MC-NYTT’s motocross-

fotograf Göran Berg, som fångat de fyra fö-
rarna i flykten, vid sista SM-omgången i Arbo-
ga, där ovanstående kvartett ingick i 250 cc in-
bjudningsloppet för juniorer. Det är faktiskt i
följande ordning från täten som förarna place-
rade sig i resultatlistan: 1:a (nr 14) Lennart
Nordström på Greeves. 2:a (24) Lillebror Na-
senius, 4:a (26)  Gunnar Lindström och 5:a (7)
Gösta Hjalmarsson, de tre sistnämnda kör Hus-
qvarna varav Nasenius och Lindström kör s. k.
”Lindström/Husqvarna”.

 

mcn61_11_18

NACKA MS

introducerade nyligen en typ av motocrosstävling, som tidigare inte körts
i Stockholmstrakten, nämligen ”Sprinterlopp”. Själva har vi sett exakt samma sorts täv-
ling på Kvibergsfältet i Göteborg, för åtskilliga år sedan, då Mats Gustafsson slog samtliga
västsvenska stjärnor på sin startsnabbhet på den korta distansen fem varv. Nacka körde
också fem varv i fem heat och samtliga vanns av Sten ”Storken” Lundin (Lito), som demon-
strerade världsmästarstilen helt eftertryckligt. 4000 åskådare såg bl.a. Bill Nilsson falla i
första kurvan i första heatet, där bl. a. Roine Lööf och Jan Liljedahl lade sig rakt framför
hjulen på VM-tvåan, som inte hade annat att göra än att plöja rakt in i konkurrenterna.
Därvid skadade Bill armen och kom ej till sin rätt i fortsättningen men kom trots detta 4:a
totalt efter Sten, Gunnar Johansson och Rune Hedin. ”Sprintercrossen” blev i övrigt en
mycket uppskattad form av mc-sport rapporterar vår stockholmsfotograf Gunnar Schwartz,

som fångat bilden här ovan.

SPORTSKVALLER…

Över till motocross, detta ämne som är så vitt-
omfattande och berömt för svenskt vidkommande.
Har ni tagit en titt på Bill Nilssons 500 cc Hus-
qvarna under slutet av den här säsongen? l så
fall har ni säkert sett att Bill har kört med en ny
gaffel, som endast skiljer sig till färgen utvändigt
mot den som Sten Lundin har kört med sedan i
våras – en italienskbyggd sak som är två kilo
lättare än Nortons! Kommer det att bli rusning
efter dessa italienbyggda teleskop nu i vinter? Ja,

det beror väl i mångt och mycket på om herrarna
”i toppen” lämnar ut adressen till tillverkaren,

helt säkert finns det som alltid en hel del privat-
förare som vill kopiera mästarcyklarna.

mcn61_11_21

Thorben Dahl och hans Husqvarna, med vil-
ken han vann Roskilde: höstmeeting nyligen
– den första ”TT-segern” för Husqvarna
sedan 1949 då Ragnar Sunnqvist vann 500-
klassen på Skarpnäck!

Göte Lindström i Limhamn omtalar, att han ny-
ligen gjort fina affärer med sina 250-Husqvarna
”Special”. Bl. a. har två order influtit från Schweiz
och helt säkert var Göte glad i hågen, när han
som ”dagens order” kunde notera 12 cyklar till
en agent i Finland. Problemet är nu för Göte,
som för många andra expanderande företagare,
större lokaler, och även arbetskraft. Lindström är
ett gott föredöme hur man med driftighet kan

möta dagens krav inom mc-branschen – speci-
alisering!

De som följt internationell motocross har säkert
uppmärksammat att Triumph haft en ny motocross-
modell ute på prov under den gångna säsongen.
Det har varit den nya, kortslagiga Tiger 100-mo-
torn, inplockade i en till synes mycket lätt och
smidig ram, till skillnad mot andra märkens vagg-
ramar, enkel framtill. Bland de som kört denna
cykel kan nämnas engelsmannen Gordon Blakeway
samt belgaren Roger Vanderbecken. Många goda
resultat har noterats.

Kurt Gustavsson från Kungsbacka, som vid se-
naste 500-SM-omgången blev 4:a på en flera år
gammal BSA, har länge funderat över något nytt,
och har nu hört sig för, genom den svenska im-
portören, Motorfirma Uno Ranch AB, om möjlig-
heterna av import av en dylik Triumph special-
modell. Det är ej tal om någon katalogmodell,
varför man i det här fallet helt får lita på fabri-
kens välvilja. Det skulle vara intressant att se
Kurt Gustavsson i sadeln på denna hyperlätta

500 cc!

De båda Monarkförarna Ove Lundell och Lasse
Gustafsson har haft en mindre turné i engelska
motocrosstävlingar, Thirsk Grand National i Bolby
samt i Beenham Park. Oves resultat var 4:a efter
Curtis (Matchless), Lampkin (BSA) och Burton
(BSA) i Thirsk – i Beenham Park kom Ove 3:a
efter Burton (BSA) och Don Rickman (Triumph-
metisse). Ove provade även på att köra Greeves
i 250-klassen och. var så nöjd med provturen, att
han skall försöka knyta an till detta märke fler
gånger i fortsättningen — eventuellt i Kåsan . . .
Lasse Gustafsson hade under englandstävlingarna
obehag av sin benskada från sista SM-tävlingen.

 

Vi vet inte när Husqvarna sista gången vann
en TT-tävling, förmodligen var väl detta 1949, då
Ragnar Sunnqvist vann 500-klassen i Skarpnäcks-
loppet. Nu har emellertid tolv år gått sedan dess,
innan en ny Husqvarnaseger kunnat noteras i sam-

ma gren. Det var i Roskildes höstlopp, som den
danske föraren Thorben Dahl vann 250-klassen med

sin Husqvarna motocross, vilken han gärna rustar
om för hastighetslopp, då och då. Bl. a. slog han
Gösta Jensen (Puch) samt Billy Kraul (Maico). Dock
skall framhållas att Sveriges Kurt Johansson (NSU)
ledde tills en vurpa satte stopp för hans vidare

framfart.