nr 2 (MC-Nytt feb 1962)

mcn62_02_01

Redaktör och ansvarig utgivare: Bengt Björklund

Omslagsbild: BULTACO nu här!

Tre svenska TT-förare, Stig Holmblad (bilden.),

Jan Brening och Lennart Högberg har nu fått

sina nya Bultaco TSS levererade.

VARG-OLLE ÅTER PÅ MC!

mcn62_02_02

Olle Nygren har inte kört ”i skogen” på flera
säsonger – den här bilden där han kör Monark
”Stinget” är från 1958 och är mycket, glad att
få tillfälle att åter ställa på över stock och

sten. MC-NYTT’s Special-Trial blir en fin ”upp-
mjukning” till den övriga säsongen, säger Olle.

Sveriges genom tiderna förnämsta all-
roundmotorcyklist, Olle Nygren, ämnar
efter c:a ett års bortavaro göra tävlings-
comeback. Varg-Olles planer är tydligen
att tävla både på motorcykel och i bil, och
vi hoppas att de båda sporterna skall gå
att förena för hans del, eftersom han sat-
sat såpass hårt på bilsporten att han köpt
en ny Lotus MK 22 Formula juniorvagn.

Motorcykelsporten är emellertid något
som Olle Nygren har mycket svårt att
slita sig från, och därför ämnar han att
köra alla tävlingar som hans tid tillåter,
i främsta rummet givetvis speedway. Men
det är förmodligen inte i denna hans parad-
gren, som comebacken sker, ty Varg-Olle
har tackat ”ja” att köra en 250 cc Greeves
för Litoverken i MC-NYTT’S Special-Trial
i Bersbo utanför Linköping den 18 denna
månad. Hans start gör givetvis denna täv-
ling ännu mera attraktiv, och då tydligen
en hel rad ytterligare toppförare i olika
mc-grenar ställer upp, kommer tävlingen
utöver sig själv att bli en trevlig träff
för den svenska mc-toppen, som vi hoppas
kunna bli till en årlig tradition. På lör-
dagskvällen före tävlingen ordnar LMS
med en mc-helafton där bl. a. Dag Wasen
”and his Mudd-pluggers” svarar för dans-
musiken . . .

Många firmor har stött projektet ”MC-
NYTT’S Special-Trial”, vilket visar att in-
tresset är mycket stort för nyheter inom
vår sport, och även om vi numera inte
kan räkna till godo något direkt ”firma-
krig” inom svensk mc-sport, så finns det
dock mindre lokala företag, som är villiga
att satsa på sporten och hjälpa dess ut-
veckling framåt. Till alla de som lånat ut
tävlingscyklar till olika grenars mästare
m. fl. så att dessa toppmän får tillfälle att
premiärköra en ny tävlingsgren, riktar
red. av MC-NYTT ett varmt tack. Vi ses
väl i Bersbo, på morgonkröken den 18
februari – data om tävlingar på ”Sport-
skvaller” m. fl. platser, i detta nummer.

SPORTSKVALLER…

mcn62_02_05
Svenske trialmästaren Erland Andersson (Husqvarna 175 cc) är beredd att möta andra grenars mästare
i Bersbo utanför Linköping den 18 februari. Stilen i den nya mc-grenen ”Special-Trial” kan här studeras
– full rulle och friskt mod genom alla hinder!

Allt är nu klappat och klart för MC-
NYTT”s stora ”Special-Trial” i Bersbo
utanför Linköping, söndagen den 18 fe-
bruari. Tävlingen har, som vi berättade
i januarinumret, tillkommit, för att vidga
sportfronten när det gäller trial och till-
förlitlighet, och inbjuder, förutom dessa
två grenars förare, även motocrosspecia-
listerna till start. Linköpings MS är ar-
rangörer, vilket borgar för en rutinerad
tävlingsstab. Platsen där tävlingen köres
heter Bersbo och är ett gruvsamhälle
utanför Linköping, strax nordväst om Åt-
vidaberg.

Terrängen i Bersbo är sådan, att även
om det blir en hård vinter i mitten av
februari och ”snön” ligger -vit i spåret”,
skall tävlingen kunna avhållas i utlyst
ordning. Banans längd är 7 kilometer,

och den kommer att köras tio varv av
samtliga startande. Det blir ingen tids-
stämpling för varje varv, utan tiden tas
på de sammanlagda tio varven. Varvning
kommer endast att noteras på vederbö-
randes tidkort, men efter fem körda varv

blir det en obligatorisk paus, med bl. a.
tillfälle till förfriskningar för de tävlande.

Det kan de behöva, ty tävlingen kom-
mer att bli hård, och långt ifrån någon
historia som vi vill rekommendera för
nybörjare inom mc-sporten. Varvets ut-
seende blir sådant att farten bör kunna
hållas regelbundet hög, och bär isarna.
skall arrangörerna även lägga in en kör-
slinga ute på en tjärn. Trialsektionerna
är fem till antalet, och beskaffade så, att
det skall gå att köra ganska fort genom
dem. Linköpings MS kommer att medde-
la var och en av de anmälda tider för
officiell träning etc.

Utöver individuell tävlan, kommer det
att bli omfattande lagtävlingar. Följande
lagpriser kommer att utgå: Bästa klubb-
lag – de tre av fyra anmälda i ett klubb-
lag som har den sammanlagt bästa presta-
tionen. Bästa märkeslag: D:0 för tre av
fyra anmälda på ett och samma mc-mär-
ke. Bästa speciallag: Här har varje ”gren”
tillfälle att anmäla lag – t. o. m. utan kostnad.

Bland de ur andra motorgrenar, som
önskar vara med i tävlingen kan ytterli-
gare några nämnas: Svenske TT-mästaren
Sven-O. Gunnarsson, hans kollega i 250
och 125 cc Ulf Svensson samt tvåan i 350
-500 cc Bror-Erland Carlzon. Dessa hop-
pas kunna få med sig sin TT-kollega  Kjell Fallgren.

Två mycket åksugna herrar är Erik
Carlsson, känd som Saabs rallyess samt
Yngve Rosqvist, -svensk mästare i For-
mula Junior 1961. Dessa två biless är gam-
la motorcyklister, som hoppas kunna bilda
lag med svenske OT-mästaren Bertil Sö-
derström, MK Orion. Erik kör en 350 cc
Matchless (utlånad genom Sportdepån i
Göteborg) och Yngve Rosqvist får låna
BSA ”Star” i OT/Crossutförande av Mo-
tor-Fleron. När detta skrives är jakten
igång efter något åkbart till Bertil Söder-

ström . . .

Lindströms Motor i Limhamn kommer
att ställa en 250 cc Husqvarna till täv-
lingens förfogande. Vem som kommer att
köra denna är ännu inte bestämt. Den
nya motor, som Lindström släpper ut i
marknaden våren 1962 har f. ö. längre
slaglängd än den tidigare som hade sam-
ma slag som Silverpilen. Lindström ut-
nyttjar sin nya motor närmare 250 cc, än
den gamla versionen som var på 236 cc.

Arne Bergström i Norrköping, mera
känd som ”Varg-Far” skall vidare försö-
ka skaffa fram något åkbart till Björn
Knutsson, så att denne kan ställa upp i
”speedwaylaget” tillsammans med bl. a.
Ove Fundin och Sala-Norlén. Varg-Olle
har också funderat på att bli med i detta
lag och får i så fall låna en Greeves,
genom förmedling av Lennart Skoglund

& Co. i Stockholm.

Fredagen den 9 februari utgår anmäl-
ningstiden till MC-NYTTS Special-Trial.
Du som ännu inte skickat in Din anmälan,
gör detta omgående under adress: Lin-
köpings MS c/o Waséns Bilskola, Hamn-
gatan 20, Linköping. Startavgiften är kr
15:- och vad Du bjuds är en strålande
nyhet inom mc-sporten och goda tillfäl-
len att erövra fina priser. Förutom MC-
NYTT’s TRIAL-TROPHY som tillfaller
dagens sammanlagt bäste (engångspris er-
övras för alltid, genast) finns även ett
ståtligt vandringspris, tillverkat av Dag
Waséns broder Åke och uppsatt av ar-
rangörsklubben LMS. Dessutom erhåller
bäste förare på tid ett pris, bäste i trial
ytterligare ett osv. Linköpings MS kom-
mer att ge tävlingen åtskillig publicitet i
lokalpressen, och på så sätt locka ut pu-
blik.

Man ämnar också sälja ett program,
vars avgift tillfaller de tävlande – på så
sätt hoppas man kunna överraska de bäs-
ta med litet prispengar efteråt! Alla som
vill se denna nyhet inom mc-sporten är
välkomna till Bersbo söndag morgon den
18 februari. LMS ordnar med servering
av varm dryck, smörgåsar etc. vid start
och mål. Vad inträdet kostar till denna
elittävling? _ ingenting! Möt därför upp
mangrannt! Det är vidare möjligt att MC-
NYTT’s SPECIAL-TRIAL kommer att ut-
sändas i Sportspegeln i TV, söndagen den
18 februari, så håll gärna korpgluggarna
öppna den kvällen, ni som har TV hem-

ma…

Litoverken planerar att sätta en fabriks-
motor i händerna på Sten Lundin till
Vårstarten 1962. För ändamålet har man
köpt Eskil Carlssons senaste SBM-motor,
från vilken man tänker ta vevhus och
balanser och para ihop dessa med Sten
Lundins tidigare topp och cylinder. För-
delen med arrangemanget är att vevhu-
set har mindre volym, hela motorn blir
på så sätt lägre och utan att ram etc.

behöver justeras blir tyngdpunkten för-
skjuten nedåt i maskinen. Ekipaget blir
dels ett par kilo lättare, dels ännu mera

kurvstabilt . . .

Från Nils Hedlund hör vi att han har
iordninggjort två privata Husqvarna 500
cc, förutom fabrikens egen maskin, för
Rolf Tibblin. – Roffe siktar verkligen
mot VM denna säsong, säger Nisse, som
är ytterst hemlighetsfull beträffande en
ny detalj som kommer på en av Tibblins
maskiner denna vår. – Vi skall inget av-
slöja nu, men en liten och intressant
tingest är det, säger Nisse. Visste Ni f. ö.
att Rolf Tibblin mer eller mindre är
”knuten” till Hedlunds Motor, där han
under vintern hjälper Nisse med diverse
trimningar och ombyggnader?

I kulisserna viskas det också om ett
samarbete Nisse Hedlund och halmstads-
företaget Haldex. Hedlund har planer att
tillverka en egen magnetapparat vars in-
nanmäte i så fall kommer att levereras
av Haldex. Det blir i så fall Tibblins upp-
gift att testa nyheten, varefter privat-
förare skall få tillfälle att köpa sådana
magneter till mycket rimliga kostnader.

Italienske motocrossmästaren Emilior
Osterero har varit på besök i Sverige,
varvid han tecknade order på en 500 cc
Husqvarna, hos Nils Hedlund i Spånga.
Det är inte bara en ”ren” cykel som kom-
mer att levereras från spångafirman, utan
även en hel del reservdelar innefattas i
köpet. Osterero har tidigare kört Bianchi
i 500-klassen och Aer-Macci i 250 cc. Hed-
lund kommer själv att svara för leveran-
sen i samband med en tidig Vårtävling i
Italien, dit han åker i sällskap med Rolf
Tibblin.

Varg-Olle som skall göra comeback in-
om mc-sporten i år är inte alldeles främ-
mande för att åter ställa upp i TT-sam-
manhang, om rätt maskin kan erhållas.
Får jag chansen att köra nå’t snabbt,
så tar jag den, säger Olle. Vad hans start
i exempelvis Karlskoga skulle betyda för
publikintresset säger sig självt. Finns det
någon ”mecenat” som är villig att ställa
en cykel till Olles förfogande?

 

Hammarbys fryntlige ”ståpåare” Sven-
Erik Söderholm, mera känd under artist-
namnet ”Galento” var med bland kandi-
daterna till 1961 års bästa sportsman i
Västmanland, en titel som korades av en
lokal dagstidning i Västerås. Emellertid
tog man en ishockeyspelare som titelhålla-
re istället för Sven-Erik, som under 1961
bl. a. segrat i Finska Tredagars och blivit
trea efter Tibblin och Gunnar Johansson i
Kåsan. Elaka tungor talar om att den lo-
kala dagstidningen för egen del var mera
engagerad inom ishockeysporten än i
mc . . . .

 

mcn62_02_15

BSA Motocross Special

Efterfrågan på ”fabriks-BSA” är stor, efter det
att Arthur lampkin och J. V. Smith gjorde sådana
fina körningar i förra årets EM, berättar Halm-
stads välkände mc-agent och f. d. crossess, Gustaf
Johansson. Denna efterfrågan har Halmstads-Gus-
taf beslutat sig för att följa upp, genom en egen
serie ”fabriks-replica” dvs. 250 cc BSA ”Star” vilka
han egenhändigt modifierar i enlighet med Lamp-
kin och Smiths utförande. Bl. a. monterar han lätt-
metallstankar, ger motorn en extra vässning osv.
givetvis mot tillägg av katalogpriset. Gustaf Johans-
sons modifieringar av 500 cc BSA ”Gold Star” är
redan väl kända, och kommer att fortsätta som
förut. Det är god idé att kontakta Halmstad-Gus-
taf i god tid för vårens BSA-leverans.

OVE LUNDELL
rankad cross-2:a

Varje år gör Svemo upp en ”ranglista”
över vilka man anser som de bästa moto-
crossförarna. Denna lista distribueras se-
dan ut till utländska federationer, och
kommer till användning, främst vid enga-
gemang till Grand Prixloppen i VM.

De fyra första platserna på denna lista
är mycket åtråvärda, eftersom det oftast är
fyra svenska förare som kommer ifråga
till start i ett GP-lopp. I år ser ”rang-
listan” ut så här: Sten Lundin — Ove
Lundell — Bill Nilsson – Rolf Tibblin –
P.-O. Persson – Lasse Gustafsson – Gun-
nar Johansson – Ingemar Österberg –
Kurt Gustafsson – K.-I. Larsson.

Detta är de tio främsta. Ove Lundells
andra plats är en nyhet, han har i flera år
fått finna sig i att komma efter ”de fyra
främsta” och hans nu framskjutna place-
ring, är betingad av hans fina körningar
i SM. Därigenom öppnas större möjlig-
heter för Ove att starta i VM-tävlingar,
och det är inte omöjligt att vi genom
denne mc-veteran – äldst i ”tjänst” av
samtliga elitcrossare – kan komma att
bjudas nya sensationer i cross-VM 1962.

mcn62_02_17

BILL kör eget!

I vår serie ”Hemma hos MC-Eliten” har
vi nu hunnit till Rörvägen i Hallstavik.
där en gul tegelvilla ligger inbakad i la-
gom grönska av granskog. Utanför den
trivsamma boningen, som är motocrosses-
sets Bill Nilsson, ligger markerna öppna
för all slags körning med motorcykel, och
var så säker på att herr ex-världsmästa-
ren Bill begagnar sig av de möjligheterna!

Om Vi nu skall uppehålla oss vid Bills
boningshus, där han, hans fru Mona och
två grabbar (Jeff och Dick — man håller
på den ”engelska stilen” i den Nilssonska
familjen!) har en trivsam vrå, så är den
ur mc-entusiastens synvinkel intressan-
taste våningen – källaren. Där finns Bills
stora verkstad, speciellt komponerad redan
på ritningsstadiet, för Bills hobby och yr-
kesverksamhet, mc-branschen. Men det är
inga legojobb som utföres där, blott hem-
matrimning för egen del. Ännu åtskilliga
år torde det dröja innan Bill hinner göra
jobb åt andra än sig själv – han har än-
nu mycket ogjort på crossbanorna.

Som många av läsarna redan vet, gillar
Bill själv att ”snickra” ihop cyklar, och
även motorer med för den delen. Bills för-
handlingar med ESO-fabriken resulterade
tydligen i ingenting, Och av allt att döma
kommer den revanschsugne ex-mästaren
att sadla egna ”fabriksmaskiner” denna
vår. Vi ser på en av bilderna härintill Bill
tillsammans med en husqvarnatopp, vilken
han modifierat med överliggande kamaxel.
Denna kammekanism är av samma typ
som den i AJS 7 R, men är i sitt senaste
utförande ej att hänföra som originaldelar
från AJS, då Bill låtit tillverka helt nya
grejor, passande HVA-toppen.

Det är möjligt att detta motorbygge
blir färdigt till vårens VM-tävlingar, sä-
ger Bill. I annat fall får jag väl köra med
någon av mina vanliga stötstångsmotorer.

Vad jag skall kalla mina nya cyklar?
Ja, det vet jag faktiskt inte just för till-
fället, men den detaljen skall väl inte be-
höva bli så brydsam – får jag bara ihop
dem och får riktig snurr på grejorna. så
skall väl jag alltid hitta på ett passande
namn, slutar Bill.

I en annan vrå av verkstaden fanns en
Norton-Manxmotor (79,6×100), som Bill
köpt in för skoj skull – kan vara bra att
ha nån dag, då man kan få börja köra i
egen regi igen, var Bills kommentar.

Det blir således varken Husqvarna, ESO
eller Lito som Bill skall köra våren -62.
Vi avvaktar med spänning att se hans nya
byggen i aktion, och med kännedom om
Bills yrkeskunskaper är vi helt övertyga-
de om att det blir två mycket konkurrens-
kraftiga tävlingsmaskiner som han kom-
mer att sadla, i egen regi och med en re-
vanschhunger på sin gamle kompis ”Stor-

ken” som kanske aldrig förr…
Vi avslutade besöket med en titt in i
Bills vardagsrum, där en magnifik hyll-
serie gav full rättvisa åt hans många tro-
féer. De var spridda över en så stor vägg-
yta, att vår kameravinkel ej förmådde
fånga dem alla. Några ser vi dock på en
av bilderna. De kommer säkert att bli

fler!

Så vänder vi åter från Hallstavik, fyll-
da med positiva intryck från en legenda-
risk mc-stjärnas vardagsliv och verksam-

het.

Bildsviten på sidan t. h. visar uppifrån t. h. Bill
träna på sin fjolårs-Husqvarna utanför den egna
stugknuten. Överst t. h. ses Bill vid sin moderna
svarv, med vilken han utför kvalificerade detaljer
inom branschen. Bilden under visar en hylla i verk-
staden, innehållande diverse toppar, bl. a. en Hus-
qvarnatopp, -cylinder och -vevhus. Vi ser nederst
t. v. hur Bill granskar den nya toppen med vil-
ken vi kanske får se honom köra så småningom.
T. h. Bill med en del av sin stora prissamling. Den
stora pokalen i mitten är ”MC-NYTT’s Nordiska
Cup!! från Charlottenberg 1960 – en tävling där
Bill ställde upp som outsider i 250-klassen och slog
de nordiska mästarna!

mcn62_02_19